POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

1.         Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego giftgravity.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

2.         Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Patryk Kasprzyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GIFTGRAVITY Patryk Kasprzyk z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Stawowa 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 6443552718, REGON: 385134140, zwany dalej GIFTGRAVITY.

 

3.         Dane osobowe zbierane przez GIFTGRAVITY za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

4.         GIFTGRAVITY dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

§   2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

 

 

1.         GIFTGRAVITY zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa

 

 

 

 

przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 

2.         Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 

a)        rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

b)        składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

c)         subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

d)        korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

e)        korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

3.         W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

 

a)        adres e-mail.

 

4.         Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §7.

 

5.         W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 

a)        adres e-mail;

 

b)        dane adresowe:

 

a.         kod pocztowy i miejscowość;

 

b.         kraj (państwo);

 

c.         ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 

c)         imię i nazwisko;

 

d)        numer telefonu.

 

6.         W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 

 

a)        firmę Przedsiębiorcy;

 

b)        numer NIP.

 

7.         W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące dane:

 

a)        adres e-mail;

 

b)        imię.

 

8.         W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

 

a)        adres e-mail;

 

b)        imię.

 

9.         W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje następujące dane:

 

a)        adres e-mail;

 

b)        imię.

 

10       Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane

 

. dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

11

Od  Klientów  mogą  być  także  gromadzone  dane  nawigacyjne,  w  tym

.

informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub

 

innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa

 

prawna  –  prawnie  uzasadniony  interes  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO),

 

polegający  na  ułatwieniu  korzystania  z  usług  świadczonych  drogą

 

elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

12

W   celu   ustalania,   dochodzenia   i   egzekucji   roszczeń   mogą   być

.

przetwarzane  niektóre  dane  osobowe  podane  przez  Klienta  w  ramach

 

korzystania  z  funkcjonalności  w  Sklepie  Internetowym  takie  jak:  imię,

 

nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają

 

ze  sposobu,  w  jaki  Klient  korzysta  z  usług,  inne  dane  niezbędne  do

 

udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

 

Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f

 

RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na

 

obronie  przed  roszczeniami  w  postępowaniu  przed  sądami  i  innymi

 

organami państwowymi.

13

Przekazanie  danych

osobowych  do  GIFTGRAVITY  jest  dobrowolne,

.

w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług

 

za   pośrednictwem   Strony   Internetowej   Sklepu,   z   tym   jednak

 

zastrzeżeniem,  że

niepodanie  określonych  w  formularzach  danych

 

w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta,

zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 


 

 

 

§   3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 

1.         Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta GIFTGRAVITY przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom GIFTGRAVITY co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 

a)        Podmioty przetwarzające. GIFTGRAVITY korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie GIFTGRAVITY. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 

b)        Administratorzy. GIFTGRAVITY korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 

2.         Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3.         Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 

a)        W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez GIFTGRAVITY tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić GIFTGRAVITY i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

b)        W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez GIFTGRAVITY tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

4.         W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym

 


 

 

podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 

a)        firmie kurierskiej;

 

b)        firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty).

 

5.         W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

6.         W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Viva Wallet, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce VIVA PAYMENT SERVICES S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10A), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774637, NIP 1080023008, Regon 382759654.

 

7.         Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 

8.         W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail GIFTGRAVITY będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

9.         W przypadku skierowania żądania GIFTGRAVITY udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§   4 Mechanizm cookies, adres IP

 

 

1.         Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez GIFTGRAVITY na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez GIFTGRAVITY produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep

 

 

 

 

Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 

2.         GIFTGRAVITY wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)        Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

 

b)        Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 

3.         GIFTGRAVITY wykorzystuje cookies własne w celu:

 

a)        uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b)        analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 

4.         GIFTGRAVITY wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

a)        prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura GIFTGRAVITY, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

b)        prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu

 

internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie);

c)

prezentowania

reklam

dostosowanych

do

preferencji

Klienta

 

z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense

 

(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

d)

prezentowania

reklam

dostosowanych

do

preferencji

Klienta

 

z  wykorzystaniem  narzędzia  internetowej  reklamy  Facebook  Ads

 

(administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA

 

lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 

 

 

 

e)        zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

5.         Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się


 

 

do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

6.         Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

a)        przeglądarka Internet Explorer;

 

b)        przeglądarka Microsoft EDGE;

 

c)         przeglądarka Mozilla Firefox;

 

d)        przeglądarka Chrome;

 

e)        przeglądarka Safari;

 

f)          przeglądarka Opera.

 

7.         GIFTGRAVITY może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez GIFTGRAVITY przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 

8.         Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. GIFTGRAVITY nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§   5 Prawa osób, których dane dotyczą

 

 

1.         Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

a)        Klient   ma   prawo   do   cofnięcia   każdej   zgody,   jakiej   udzielił

 

GIFTGRAVITY.

 

b)        Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 

c)         Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez GIFTGRAVITY zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 

d)        Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług

 


 

 

lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem GIFTGRAVITY może świadczyć jedynie za zgodą.

 

2.         Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a)        Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli GIFTGRAVITY przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług GIFTGRAVITY, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

 

b)        Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 

c)         Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i GIFTGRAVITY nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 

3.         Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a)        Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 

b)        Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

a.         dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 

b.         wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 

c.         wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 

d.         dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

e.         dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu GIFTGRAVITY podlega;

 

f.           dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

c)   Pomimo   żądania

usunięcia

danych

osobowych,

w   związku

z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, GIFTGRAVITY może

zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie

jest niezbędne do

ustalenia,

dochodzenia

lub obrony

roszczeń, jak

 

 

 

 

również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega GIFTGRAVITY. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług GIFTGRAVITY, czy też dodatkowo

adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 

4.         Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

a)        Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia

 

uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. GIFTGRAVITY nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 

b)        Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 

a.         gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas GIFTGRAVITY ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 

b.         gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 

c.         gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

d.         gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas

 

ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 

5.         Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 

a)        Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 

a.         uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 

b.         uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy

 


 

 

określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 

c.         uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

6.         Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

 

a)        Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §8 Polityki Prywatności.

 

7.         Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

a)        Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego

 

i        pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8.    W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, GIFTGRAVITY spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – GIFTGRAVITY nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

9.         Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 

10       Klient ma prawo żądać od GIFTGRAVITY przekazania kopii standardowych

 

. klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §8 Polityki Prywatności.

 

11   Klientowi  przysługuje  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu

 

.         Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony

 

danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RO

 

 

 

§  6 Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)

 

1.         Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

2.         Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.

 

3.         Profilowanie danych osobowych przez GIFTGRAVITY polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

4.         W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza Stroną Sklepu Internetowego, GIFTGRAVITY korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż Strona Sklepu Internetowego. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §4. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

 

5.         W  celu  dotarcia  do  Klienta  z  komunikatami  marketingowymi  za

 

pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, GIFTGRAVITY korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na Stronach Sklepu Internetowego. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §4. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

 

 

 

§ 7 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 

 

 

1.        GIFTGRAVITY zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. GIFTGRAVITY stosuje certyfikat SSL wystawiony

przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2.        W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. GIFTGRAVITY nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie

pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 

3.        GIFTGRAVITY nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§   8 Zmiany Polityki Prywatności

 

 

1.        Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym GIFTGRAVITY poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 

2.        Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: giftgravity.sklep@gmail.com

 

3.        Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2021 r.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.

Wyłącz ciasteczka za pomocą przycisku poniżej:

Anuluj cookies

Aby włączyć je ponownie kliknij:

Akceptuj

Updating…
  • Brak produktów w koszyku